Ochrana osobných údajov

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Vyhlásenie
  Spoločnosť InSumma s.r.o. ako spracovateľ osobných údajov na internetových stránkach spoločnosti www.insumma.sk prehlasuje, že ochrana osobných údajov je pre ňu dôležitá a toto prehlásenie berie do úvahy v rámci všetkých obchodných a komunikačných procesov. Osobné údaje spracováva podľa Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov tzv. GDPR.
 2.  Spracovateľ osobných údajov
  názov: InSumma s.r.o.
  adresa: Lietava 423, SK01318 Lietava
  IČ: 36828483
  DIČ: 2022443808
  IČDPH: SK2020443808 podľa §7a
  zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Lulák, TeDr.
  GSM: +421 948 848020
  eMail:

Článok II.

Spracovanie osobných údajov

 1. Rozsah
  1. Osobné údaje sú spracované v rozsahu poskytnutom vami výlučne v súvislosti s plnením záväzkov plynúcich zo vzájomného obchodného vzťahu a/alebo v súvislosti s poskytovanými službami.
  2. Osobné údaje zhromaždené inak a/alebo zhromažďované z verejne dostupných zdrojov spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi.
 2. Vylúčenie
  1. Osoba mladšia ako 16 rokov nám nesmie poskytovať. V prípade, že je osoba mladšia 16 rokov, potrebuje na používanie našich stránok, nákup tovarov a služieb alebo na akýchkoľvek iné právne úkony zákonného zástupcu (rodiča).
  2. Osoba s úradne obmedzenou a/alebo úradne zbavenou spôsobilosťou na právne úkony.
 3. Aké osobné údaje spracovávame
  1. Meno a priezvisko
  2. Tituly
  3. Adresa sídla
  4. Adresa prevádzky
  5. Telefónne číslo (pevnej a/alebo GSM siete)
  6. Elektronická adresa (eMail)
  7. Užívateľské meno elektronickej komunikácie
 4. Spôsob
  1. S osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.
  2. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie.
  3. Všetky osobné údaje sú uložené na zabezpečených úložiskách v krajinách EÚ a nie sú mimo krajín EÚ spracovávané.
  4. Osobné údaje nie sú zverejňované a poskytované tretím stranám.
 5. Uchovanie
  1. Osobné údaje sú spracované počas spracovanie konania o dopyte, ponuke, objednávke, potvrdení objednávky a fakturácii, ako aj počas expedície a dodávania tovaru a/alebo služby.
  2. Osobné údaje spracovávame výlučne do doby kým neodvoláte svoj súhlas s ich spracovaním.
  3. Osobné údaje sú uchovávané pre potreby Finančnej správy v súvislosti s platnými predpismi a Zákonom o dani z príjmov SR ako aj ustanoveniami EÚ po dobu najviac 10 rokov od vystavenia poslednej faktúry.

Článok III.

Účel spracovania osobných údajov

 1. Predaj tovarov a služieb
  1. Pri predaji a poskytovaní našich tovarov a služieb sú spracované osobné údaje v rozsahu potrebnom na tieto úkony a z toho plynúcich záväzkov.
  2. Pri poskytovaní služieb súvisiacich s dodaním tovaru alebo v súvislosti s realizovaním montážnych prác, teda spracovanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z dodania tovaru a služieb, budú osobné údaje poskytnuté tretej strane, ktorá je zmluvne viazaná tieto služby poskytnúť, pričom je našou povinnosťou vás o tom informovať prostredníctvom elektronickej pošty (eMailom).
 2. Marketingové účely
  1. Pre marketingové účely sú spracované osobné údaje výlučne na základe vášho vopred udeleného súhlasu až do jeho odvolania prostredníctvom elektronickej pošty (eMailu).
  2. V prípade, prejavenia záujmu o zasielanie marketingových informácií poskytujeme možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov vopred a z vlastnej iniciatívy.
 3. Školenia a semináre
  1. Pre účely účasti na školení alebo seminároch organizovanom našou spoločnosťou sú spracované osobné údaje v rozsahu potrebnom na tieto úkony a z toho plynúcich záväzkov.
  2. Pre účely účasti na školení alebo seminároch organizovanom inou ako našou spoločnosťou, teda spracovanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z účasti na takomto seminári alebo školení, budú osobné údaje poskytnuté tretej strane, ktorá je zmluvne viazaná tento seminár alebo školenie zorganizovať, pričom je našou povinnosťou vás o tom informovať prostredníctvom elektronickej pošty (eMailom).
 4. Novinky, články a akcie
  1. Pre zasielanie informácie o novinkách a článkoch sú spracované osobné údaje výlučne na základe vášho vopred udeleného súhlasu až do jeho odvolania prostredníctvom elektronickej pošty (eMailu).
  2. Pre zasielanie informácie o prebiehajúcich akciách sú spracované osobné údaje výlučne na základe vášho vopred udeleného súhlasu až do jeho odvolania prostredníctvom elektronickej pošty (eMailu).
 5. Štatistické účely
  1. Pre štatistické a marketingové účely využívame tzv. „Cookies! tretích strán ako sú napr. Google, Facebook či LinkedIn, pričom sú plne anonymizované.
  2. Pre štatistické účely požadované Štatistickým úradom SR a Eurostatom sú osobné údaje spracovávané výlučne v rozsahu na tieto účely potrebnom a sú plne anonymizované.

Článok IV.

Cookies

 1. Čo sú to „Cookies“?
  1. „Cookies“ sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú navštívené internetoivé stránky. Sú uložené buď prechodne v operačnej pamäti zariadenia (počítač, notebook, tablet, mobil) alebo trvalo na pevnom disku tohto zariadenia.
  2. „Cookies“ umožňujú internetovým stránkam zapamätať si informácie o návšteve príslušnej stránky (hľadaný výraz, preferovaný jazyk, veľkosť písma atď.). Nasledujúca návšteva príslušnej stránky tak môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Používanie „Cookies“

 1. Druhy
  1. Funkčné cookies sú nevyhnutné a pomáhajú zabezpečiť základnú funkčnosť internetových stránok.
  2. Analytické cookies zlepšujú obsahovú formu internetových stránok a pomáhajú pochopiť, ako návštevníci používajú tieto stránky.
  3. Výkonové cookies pre zlepšenie výkonu zrýchľujú spracovanie požiadaviek na internetové stránky zo strany ich používateľa a umožňujú zapamätať si jeho predvoľby.
  4. Marketingové cookies na stránkach zlepšujú zdieľanie informácii a cielenie marketingových aktivít na sociálnych sieťach.
  5. Reklamné cookies zhromažďujú informácie pre za účelom efektívnejšej a cielenej reklamy zobrazovanej na internetových stránkach.
 2. Vypnutie
  1. Nastavte prehliadač tak, aby „Cookies“ odmietal alebo vyžadoval dopredu povolenie o ich prijatí. Spravidla je možné toto nastavenie vykonať nasledovne: Hlavné menu / Nastavenia / Nastavenia webu / Súbory Cookies
  2. Pri vypnutí „Cookies“ nemusíte byť schopní prezerať si určité časti stránok, prípadne niektoré služby nebudú fungovať správne.

Článok V.

Práva a povinnosti

 1. Práva poskytovateľa
  1. Právo požadovať od spracovateľa prístup k osobným údajom, ktoré spravuje.
  2. Právo na opravu a/alebo aktualizáciu osobných údajov.
  3. Právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.
  4. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov.
  6. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
  7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 2. Uplatnenie práv poskytovateľa
  1. Osobne alebo poštou na adrese spracovateľa.
  2. Prostredníctvom elektronickej pošty (eMailom) na adrese spracovateľa.
 3. Obmedzenie práv
  1. Právo na zmazanie osobných údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou spracovateľa uchovávať osobné údaje v súvislosti s platnými predpismi a Zákonom o dani z príjmov SR ako aj ustanoveniami EÚ, ktorú spracovateľ musí zo zákona rešpektovať.
  2. Prístup k osobným údajom si podľa zákona môže vyžiadať súdna moc, orgány činné v trestnom konaní a/alebo iné zákonom určené úrady a inštitúcie.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 1. Anonymita
  1. Poskytovateľ osobných údajov berie na vedomie, že ako každý internetový užívateľ si je vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní prostredníctvom nezabezpečených elektronických zariadení, softvérov a kanálov, môže vidieť a s týmito údajmi aj nakladať ukladať aj tretia strana či iní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia!
  2. Spracovávateľ osobných údajov nenesie žiadnu právnu, duševnú ani hmotnú zodpovednosť za úkony, ktoré vykoná poskytovateľ svojim konaním pri zverejňovaní osobných údajov prostredníctvom nezabezpečených elektronických zariadení, softvérov a kanálov.