Všeobecné obchodné podmienky

Graepel AG

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Rozsah platnosti
 2. Tieto obchodené podmienky platia pre podnikateľov, právnické osoby verejného práva verejnoprávneho zvláštneho majetku.
 3. Tieto obchodné podmienky platia bezvýhradne, odporujúce alebo od našich obchodných podmienok odlišujúce sa podmienky zákazníka neuznáme, alebo uznáme len v takom prípade, ak sme ich platnosť vyslovene písomne odsúhlasili.
 4. Tieto obchodné podmienky platia aj vtedy, ak s vedomím odporujúcich alebo od našich obchodných podmienok sa odlišujúcich podmienok zákazníka zrealizujeme dodávku zákazníkovi bezvýhradne.
 5. Naše obchodné podmienky platia aj pre všetky budúce obchody s daným zákazníkom.

Článok 2

Obchodný vzťah

 1. Ponuky a potvrdenia objednávok
 2. Naše ponuky sú nezáväzné a nepovinné, pokiaľ nie sú vyslovene označené za záväzné alebo ak obsahujú určitú akceptačnú lehotu.
 3. Objednávky sa stávajú záväznými až po našom potvrdení objednávky. Obsah tohto potvrdenia objednávky je určujúce pre uzavretie obchodu.
 1. Dohody a zmluvy
 2. Ústne dohody je potrebné neodkladne jednotlivo potvrdiť písomne.
 3. Dohody o nadobudnutí práva alebo oznámenia, ktoré nám budú doručené po uzavretí zmluvy od zákazníka (napr. reklamácie) si vyžadujú k svojej platnosti písomnú formu.
 4. Údaje a obrázky uvádzané v prospektoch a katalógoch sú v odbore obvyklé približné hodnoty, je teda možné, že sme ich označili za vyslovene záväzné.
 5. Časovo neobmedzené zmluvy sú vypovedateľné po dobu 2 mesiacov do konca kvartálu.
 6. Ak nastane pri dlhodobých zmluvách (zmluvy s dobou platnosti viac než štyri mesiace a časovo neobmedzené zmluvy) podstatná zmena nákladov súvisiacich so mzdou, materiálom alebo energiami, je každý zmluvný partner oprávnený, požadovať primerané prispôsobenie cien s ohľadom na tieto faktory.
 7. Ak nie je dohodnuté záväzné množstvo na objednanie, budeme brať za základ našej kalkulácie zákazníkom za určité obdobie očakávané, nezáväzné množstvo na objednanie (cieľový počet).
 8. Ak zákazník odoberie menej, než je cieľové množstvo, sme oprávnení primerane zvýšiť cenu za kus.
 9. Ak preberie viac, než je cieľové množstvo, primerane znížime cenu za kus, pokiaľ zákazník ohlásil zvýšenú spotrebu minimálne 3 mesiace pred dodaním.
 10. Pri dodacích zmluvách na odvolanie, ak nie je dohodnuté inak, je potrebné nás informovať o záväzných množstvách minimálne dva mesiace pred termínom dodania.
 11. Zvýšené náklady, ktoré sú spôsobené oneskoreným odvolaním alebo dodatočnými zmenami odvolania zákazníkom vzhľadom na čas alebo množstvo, znáša zákazník; pritom je rozhodujúca naša kalkulácia.

Článok 3

Duševné vlastníctvo

 1. Nehmotné duševné vlastníctvo
 2. a) Každý zo zmluvným partnerov je povinný používať všetky podklady a poznatky (do toho sa rátajú aj vzorky, modely a údaje), ktoré získa z obchodného vzťahu, len pre spoločne sledované účely a s takou istou svedomitosťou ako adekvátne vlastné podklady a poznatky voči tretej osobe uchovať v tajnosti, keď ich iný zmluvný partner označí za dôverné alebo má na ich utajení jednoznačný záujem.
 3. b) Táto povinnosť začína prvotným obdržaním podkladov alebo poznatkov a trvá 36 mesiacov po skončení obchodného spojenia.
 4. c) Táto povinnosť neplatí len pre podklady a poznatky, ktoré sú všeobecne známe alebo ktoré boli zmluvnému partnerovi pri obdržaní už známe, bez toho, aby bol tento povinný uchovať ich v tajnosti, alebo ktoré sú sprostredkované tretej osobe, ktorá bola oprávnená na ich postúpenie alebo od zmluvného partnera, ktorý ich prijal bez toho, aby mal z toho úžitok, v tajnosti uchované podklady a poznatky iného zmluvného partnera.
 5. d) Ak zmluvný partner dá k dispozícii inému nákresy alebo technické podklady o tovare, ktorý je potrebné dodať alebo o jeho výrobe, zostávajú tieto vlastníctvom zmluvného partnera, ktorý ich predložil.
 1. Hmotné duševné vlastníctvo
 2. Výrobné náklady na vzorky a výrobné prostriedky (nástroje, formy, šablóny atď.) sú, ak nie je dohodnuté inak, osobitne zarátané do účtu dodávaného tovaru. Toto platí aj pre výrobné prostriedky, ktoré je potrebné z dôvodu opotrebovania nahradiť.
 3. Náklady na údržbu a odborné uschovanie, ako aj riziko poškodenia alebo zničenia výrobných prostriedkov nesieme my.
 4. Ak zákazník počas doby výroby vzorky alebo výrobných prostriedkov preruší spoluprácu alebo ak ju ukončí, prechádzajú všetky dovtedy vzniknuté výrobné náklady na neho.
 5. Výrobné prostriedky zostávajú, aj keď za ne zákazník zaplatil, minimálne do uzavretia dodacej zmluvy v našom vlastníctve. Potom je zákazník oprávnený, výrobné prostriedky požadovať naspäť, ak bolo po určitom čase vrátenia docielené súhlasné pravidlo a zákazník si splnil všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy v plnej miere.
 6. Uschovávame výrobné prostriedky bezplatne tri roky po poslednom dodaní nášmu zákazníkovi. Potom zákazníka písomne vyzveme, aby sa do 6 týždňov vyjadril ohľadom ďalšieho používania. Naša povinnosť uschovania sa končí, ak sa do 6 týždňov neuskutoční žiadne vyjadrenie alebo ak nie je zadaná žiadna nová objednávka; potom výrobné prostriedky prechádzajú do nášho vlastníctva.
 7. Výrobné prostriedky vzťahujúce sa na odberateľa môžeme používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom zákazníka na dodanie tretej osobe.

Článok 4 

Platobné podmienky

 1. Ceny
 2. Naše ceny sa rozumejú v mene EURO bez dane z obratu, balenia, prepravného, poštovného, poistenia, (pri exportných dodávkach) cla, poplatkov a iných verejných údajov.
 3. Naše ceny platia pre v potvrdení objednávky uvedenom rozsahu výkonu a rozsahu dodania. Nadvýkony a špeciálne výkony sa započítavajú osobitne.
 4. Pokiaľ je základom dohodnutých cien náš cenník a dodávka sa má uskutočniť až o viac než štyri mesiace po uzavretí zmluvy, platia cenníky platné pri dodávke (vždy po odpočítaní dohodnutého percentuálneho alebo pevného rabatu).
 1. Platby
 2. Platby sú splatné najneskôr pri prevzatí dodávky alebo výkonu. Cielený nákup si vyžaduje dohodu, pričom účty sú splatné zásadne v priebehu 14 dní od dátumu uvedenom na vyúčtovaní bez odkladu.
 3. Ak je cieľ platby odlišne od tejto zásady dohodnutý so zľavou individuálne, môže si zákazník túto zľavu nárokovať len vtedy, ak sa nenachádza v omeškaní s úhradou pohľadávok. Určujúce pre dátum platby je prijatie platby na náš účet.
 4. V prípade, že sme nepochybne dodali chybný tovar, je napriek tomu zákazník povinný, vykonať platbu za tú časť, ktorá je nepoškodená a to aj v takom prípade, že o časť dodávky nemá záujem. V opačnom prípade nám tieto môže zákazník naúčtovať len s právoplatne určenými alebo nepopierateľnými protipožiadavkami.
 1. Omeškanie platby
 2. Pri prekročení cieľa sme oprávnení, zahrnúť do vyúčtovania aj úroky z omeškania a to vo výške sadzby, ktorú nám banka vyúčtuje za kredity na bežnom účte, minimálne ale vo výške 8 percentuálnych bodov nad platnou základnou úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky. Uplatňovanie vyšších úrokov a škôd v prípade omeškania zostáva nedotknuté.
 3. Pri omeškaní platby môžeme ukončiť plnenie našich povinností po písomnom oznámení zákazníkovi až do prijatia platieb.
 4. Diskontné náklady sa započítavajú odo dňa platnosti fakturovanej čiastky. Ručenie za zálohu v pravom čase zmenky alebo šeku a pre vznesenie zmenkového protestu je vylúčené.
 5. Ak je po uzavretí zmluvy viditeľné, že náš nárok na platbu je ohrozený kvôli nedostatočnej produkčnej schopnosti zákazníka, môžeme výkon odmietnuť a určiť zákazníkovi primeranú lehotu, počas ktorej je povinný z ruky do ruky zaplatiť za dodávku alebo poskytnúť zaistenie. Ak toto zákazník odmietne alebo v prípade neúspešného uplynutia tejto lehoty sme oprávnení od zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody.

Článok 5 

Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota
 2. Nami stanovené lehoty a termíny pre dodávky s vyhliadkami do budúcnosti platia vždy len približne, a to aj v prípade, ak je vyslovene prisľúbená alebo dohodnutá pevná lehota alebo pevný termín.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, dodávame tovar „z nášho výrobného závodu“. Určujúce pre dodržanie dodacích termínov alebo dodacej doby je to, keď zákazníkovi ohlásime, že tovar je pripravený na odoslanie, resp. na odber.
 4. Dodacia lehota sa začína odoslaním nášho potvrdenia objednávky a predlžuje sa primerane.
 5. Čiastočné dodávky sú v náročnom rozsahu prípustné.
 1. Dodanie
 2. Dodávka je doručená vtedy, ak je pre zákazníka v rámci zmluvne určeného účelu použiteľná a/alebo ak je dodávka zvyšného tovaru zabezpečená a/alebo zákazníkovi nevznikajú žiadne relevantne zvýšené náklady alebo dodatočné náklady
 3. Čiastkové výkony sa uvádzajú na osobitnom účte.
 4. Zákazník je povinný prevziať si tovar pripravený na odoslanie. V opačnom prípade sme oprávnení, zaslať ho podľa nášho vlastného rozhodnutia alebo uskladniť ho na náklady a riziko zákazníka. Za uskladnenie je zákazník povinný uhradiť nám za každý začatý mesiac skladný poplatok vo výške maximálne 0,5 %, avšak spolu 5 % z ceny dodávky. Potvrdenie o vyšších alebo nižších nákladoch zostáva zmluvným partnerom dovolené.
 5. Z nedostatku osobitej dohody vyberieme my prostriedok na prepravu a prepravnú trasu.
 6. S odovzdaním dodávky železniciam, špedícii alebo dopravcom, resp. so začatím uskladnenia, najneskôr ale s opustením podniku alebo skladu, prechádza riziko na zákazníka, a to aj vtedy, ak sme dodanie vykonali.
 7. Ak sa dodanie alebo prevzatie omešká z dôvodu okolností, ktorých príčina leží na strane zákazníka, prechádza riziko od toho dňa na zákazníka, odkedy je predmet dodávky pripravený na odoslanie a odkedy sme túto skutočnosť oznámili zákazníkovi.
 1. Omeškanie dodania
 2. Ak dokážeme predvídať, že tovar nebudeme schopní odoslať v rámci dodacej doby, budeme o tom zákazníka neodkladne informovať, oznámime mu dôvody tejto skutočnosti, ako aj uvedieme možnosti predpokladaného termínu dodania.
 3. Ak sa dodanie omešká z dôvodov uvedených v paragrafe 16, alebo na základe konania alebo upustenia zákazníka, bude poskytnuté predĺženie dodacej lehoty, ktoré sa prispôsobí okolnostiam.
 4. Dodržanie lehôt pre dodávky predpokladá pristúpenie všetkých dodávaných podkladov, žiadúcich povolení a ostatných dokumentov zákazníkom v pravom čase, ako aj dodržanie dohodnutých podmienok ohľadom platenia a iných povinností zo strany zákazníka. Ak tieto predpoklady nie sú splnené včas, tomu zodpovedajúc sa predĺžia aj lehoty. Toto neplatí v prípade, ak sme omeškanie spôsobili my.
 5. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak sme my spôsobili nedodržanie dodacej lehoty a ten nám následne stanovil primeraný náhradný termín dodania. Zákazník je povinný, na naše požiadanie v rámci primeraného termínu nám vysvetliť, či z dôvodu omeškania dodania odstupuje od zmluvy alebo na dodaní trvá.
 6. Začiatok nášho omeškania dodania sa stanovuje na základe zákonných predpisov. V každom prípade je ale nevyhnutná upomienka zo strany zákazníka.
 7. V prípade, že sa s dodaním omeškáme, môže zákazník – ak hodnoverne preukáže, že mu z tohto dôvodu bola spôsobená škoda – požadovať odškodnenie za každý ukončený týždeň omeškania vo výške 0,5 %, spolu však maximálne 5 % hodnoty dodávky oneskorene dodaného tovaru.
 8. Taktiež nároky na náhradu škody zákazníka kvôli omeškaniu dodávky, ako aj nároky na náhradu škody namiesto výkonu, ktoré prekračujú hranice pomenované v paragrafe 11 odsek 6, sú v každom prípade vylúčené omeškaného dodanie, ako aj po uplynutí nami stanovenej doby na dodanie. Toto neplatí, pokiaľ v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti alebo kvôli ublížení na živote, tele a zdraví bolo ručenie nútené.

Článok 6 

Podmienky vlastníctva

 1. Vlastníctvo
 2. Vyhradzujeme si vlastníctvo na dodaný tovar až do splnenia všetkých požiadaviek z obchodného spojenia so zákazníkom.
 3. Zákazník je oprávnený, tento tovar v riadnom priebehu obchodov predať, dokým spĺňa všetky povinnosti vyplývajúce z obchodného spojenia s nami v dohodnutom termíne. Avšak nesmie vyhradený tovar ani dať do zálohy, ani previesť do vlastníctva niekoho iného. Je povinný, naše práva pri kreditovanom ďalšom odpredaji vyhradeného tovaru zabezpečiť.
 4. Pri takom správaní zákazníka, ktoré odporuje uzatvorenej zmluve, a to hlavne v prípade nevyplatenia splatnej kúpnej ceny, sme oprávnení, na základe zákonných prepisov od zmluvy odstúpiť alebo/ a tovar na základe výhrady vlastníctva vyžadovať naspäť. Požadovanie vrátenia nezahŕňa automaticky vysvetlenie odstúpenia, sme radšej oprávnení, tovar len požadovať vrátiť a vyhradiť si odstúpenie.
 5. Ak zákazník nezaplatí splatnú sumu, môžeme tieto práva uplatniť len vtedy, ak sme zákazníkovi predtým stanovili primeranú dobu na zaplatenie, ktorá ale nebola úspešná alebo ak také stanovenie lehoty podľa zákonných predpisov nie je potrebné. Okrem toho sme oprávnení odstúpiť od zmluvy aj v tom prípade, keď sa uloží žiadosť na začatie postupu z dôvodu insolventnosti na majetok zákazníka.
 6. Všetky požiadavky a práva z predaja alebo poprípade z povoleného prenájmu tovaru zákazníkovi, na ktorý nám prináležia vlastnícke práva, odstupuje zákazník už teraz na nás ako zabezpečenie. Týmto akceptujeme odstúpenie. Na stiahnutie týchto požiadaviek zostáva zákazník aj po odstúpení oprávnený. Naše právo, požiadavku stiahnuť, zostáva týmto nedotknuté. Avšak zaväzujeme sa, nestiahnuť požiadavku, kým zákazník plní svoju platobnú povinnosť z prijatého oslobodenia, nedostane sa do omeškania s platbou a najmä nestanoví žiaden návrh na začatie porovnávacieho alebo insolventného výkonu alebo ak existuje zastavenie platenia. Ak sa ale jedná o takýto prípad, môžeme požadovať, aby nám zákazník odstúpené pohľadávky a ich dlžníkov oznámil, vykonal všetky údaje potrebné ku zrážkam, vydal príslušné podklady a zdelil dlžníkom (tretím osobám) odstúpenie.
 7. Prípadné úpravy alebo spracovanie vyhradeného tovaru vykonáva zákazník vždy pre nás.
 8. Ak sa vyhradený tovar spracuje s inými, nie nám patriacimi predmetmi alebo sa neoddeliteľne pomieša, nadobúdame my podielové spoluvlastníctvo na novej veci v pomere účtovanej hodnoty vyhradeného tovaru k ostatným spracovaným alebo pomiešaným predmetom do okamihu spracovania alebo zamiešania.
 9. Ak bude náš tovar s inými pohyblivými predmetmi spojí do jednej zjednotenej veci alebo sa neoddeliteľne zamieša a ak sa tá iná vec pokladá za hlavnú vec, vtedy nás zákazník poveruje primeraným podielovým spoluvlastníctvom, kým mu hlavná vec patrí.
 10. Zákazník uchová pre nás vlastníctvo alebo podielové spoluvlastníctvo. Pre vec vzniknutú spracovaním alebo spojením, resp. pomiešaním platí ostatne to isté, ako je tomu pri vyhradenom tovare.
 11. Pri opatreniach vymáhania dlhov tretej osoby na vyhradený tovar, v prípade nám postúpenej pohľadávky alebo inej záruky, je zákazník povinný nás neodkladne upovedomiť pod vydaním pre intervenciu nevyhnutných podkladov. Toto platí aj pre narušenie iného druhu.
 12. Ak hodnota vzniknutej záruky prekročí zabezpečené pohľadávky spolu o viac ako 20%, sme povinní na požiadanie zákazníka uvoľniť záruky podľa nášho výberu.

Článok 7

Vecný nedostatok

 1. Kvalita
 2. Kvalita tovaru sa výlučne riadi podľa dohodnutých technických dodacích predpisov. Ak máme dodávať na základe nákresov, špecifikácií, vzorov atď. nášho zákazníka, preberá tento riziko vhodnosti pre predpokladaný účel použitia.
 3. Pre vecné nedostatky, ktoré vzniknú z dôvodu nevhodného alebo neodborného používania, chybnej montáži, resp. uvedeniu do prevádzky zákazníkom alebo treťou osobou, obvyklé opotrebovanie, chybné alebo neopatrné zaobchádzanie, takisto zato neručíme ako aj za následky neodborných a bez nášho súhlasu vykonaných zmien alebo uvedenia do prevádzky zákazníkom alebo treťou osobou.
 4. To isté platí pre nedostatky, ktoré hodnotu alebo vhodnosť tovaru len bezvýznamne znižujú.
 1. Nárok
 2. Nároky na vecné nedostatky sú premlčané do 12 mesiacov. Zákonité pravidlá o uplynutí prekážky, prekážke a o novom začiatku lehôt zostávajú nedotknuteľné.
 3. Nároky na vecné nedostatky kupujúceho predpokladajú, že dodržal svoje zákonité povinnosti prešetrenia a povinnosti spojené s pokarhaním (377, 381 OZ) . Ak sa pri vyšetrovaní alebo neskôr preukáže chyba, sme povinní podať o tom neodkladne písomné oznámenie. Oznámenie platí ako neodkladné, keď prebehne počas dvoch týždňov, pričom k zachovaniu lehoty postačuje včasné odoslanie oznámenia. Nezávisle od týchto povinností prešetrenia a povinností spojených s pokarhaním je objednávateľ povinný písomne oznámiť očividné nedostatky (vrátane nesprávnej objednávky alebo v prípade, ak časť objednávky chýba) do dvoch týždňov odo dňa dodania, pričom aj tu na zachovanie lehoty postačuje včasné odoslanie oznámenia.
 4. Ak sa objednávateľ omešká s náležitým prešetrením a/alebo ohlásením nedostatku, je naše ručenie vylúčené z dôvodu neohláseného nedostatku. Ak je dohodnutý odber tovaru alebo kontrola prvej vzorky, je reklamácia vylúčená, ktorú by mohol objednávateľ pri starostlivom preberaní alebo kontrole prvej vzorky skonštatovať.
 5. Bola nám daná príležitosť, skonštatovať nedostatok na základe pokarhania. Reklamovaný tovar je potrebné na žiadosť bezodkladne poslať späť ku nám, my preberáme na seba náklady za prepravu, ak je reklamácia oprávnená. Ak objednávateľ tieto záväzky nesplní alebo bez nášho súhlasu vykoná zmeny na už reklamovanom tovare, príde tým o ďalšie nároky na vecné nedostatky.
 6. Pri oprávnenom pokarhaní za nedostatok v stanovenej lehote, dodatočne opravíme reklamovaný tovar podľa našej voľby alebo pošleme bezchybnú náhradu.
 7. V prvom rade je nám poskytnutá možnosť na následné splnenie v rámci patričnej lehoty.
 8. Ak sa zlepšenie nepodarí, môže objednávateľ bez ujmy ďalšie nároky na náhradu škody alebo odstúpiť od zmluvy alebo znížiť náhradu.
 9. Nároky objednávateľa ohľadom za účelom dodatočného splnenia nevyhnutných nákladov, hlavne náklady spojené s dopravou, cestou, prácou a materiálom, sú vylúčené, pokiaľ sa náklady zvýšia, pretože predmet dodania bol dodatočne prenesený na iné miesto, to potom znamená, že toto zodpovedá používaniu tovaru podľa ustanovení.
 10. Zákonité nároky na postih objednávateľa proti nám trvajú len do tej miery, kým objednávateľ so svojím spotrebiteľom neurobil žiadnu dohodu, ktorá presahuje zákonité nároky na nedostatok
 11. Pre nároky na náhradu škody môžu byť platby objednávateľa v určitom rozsahu zadržané, ktoré sú v primeranom pomere k vzniknutým vecným nedostatkom. Objednávateľ môže platby len zadržať len vtedy, keď sa uplatní reklamácia, o oprávnení ktorej nemôžu vniknúť žiadne pochybnosti. Ak reklamácia prebehla neprávom, sme oprávnení požadovať od zákazníka náhradu za nám vzniknuté náklady.